Kiedy przedawnia się odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania podatkowe pod kątem art. 116 Ordynacji Podatkowej?

Cover

Zgodnie z art. 116 § 2 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacja) odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Na kanwie powyższego przepisu pojawiają się dwa zagadnienia, które wymagają bardziej szczegółowej analizy, aby lepiej zrozumieć problem odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe kierowanej spółki.

Pierwszym z tych zagadnień jest kwestia daty, w której dochodzi do przedawnienia się zobowiązań podatkowych wobec Spółki, a następnie przedawnienia odpowiedzialności za te zobowiązania wobec członków jej zarządu.

Zgodnie z art. 70 Ordynacji zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Zgodnie z art. 51 § 3 Ordynacji przepisy § 1 i 2 Ordynacji stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta. Przez ratę należy rozumieć zarówno ratę wynikającą z przepisów regulujących konstrukcję danego podatku, jak i ratę podatku wynikającą z decyzji organu podatkowego wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji. Ich niezapłacenie powoduje w obu przypadkach powstanie zaległości podatkowej.

Zgodnie z art. 70 § 2 Ordynacji bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji (m.in. rozłożenie na raty), do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej.

Należy również pamiętać, iż wszczęcie czynności egzekucyjnych przerwa biegu przedawnienia (art. 70 § 4 Ordynacji).

Podsumowując, przedawnienie wobec zarządu odpowiedzialności z art. 116 Ordynacji reguluje art. 118 Ordynacji. W takim układzie najpierw trzeba brać pod uwagę okres 5 lat na wydanie przez Organ Skarbowy ewentualnej decyzji o odpowiedzialności solidarnej członka zarządu spółki - od wystąpienia zaległości, a następnie okres 3 lata od końca roku kalendarzowego wydania decyzji o odpowiedzialności solidarnej. W związku z tym przedawnienie wobec członka zarządu może wynosić de facto 8 lat.

Biorąc pod uwagę złożoność ww. zagadnień, a w szczególności liczenie okresu przedawnienia poszczególnych zobowiązań podatkowych, warto skonsultować kwestie odnoszące się do odpowiedzialności członków zarządu spółek z prawnikiem. 

Data publikacji: 25.02.2021 r.