+22 365 12 30

East Desk

Specjalizujemy się w obsłudze Klientów z Europy Wschodniej oraz krajów rosyjskojęzycznych, jak również pomocy prawnej dla polskich podmiotów na Wschodzie.

Nasi specjaliści oraz podmioty z nami współpracujące pozwalają na świadczenie kompleksowej obsługi w ramach dedykowanego Russian Desk, Ukrainian Desk czy Belarusian Desk. Zajmujemy się również obsługą Klientów z krajów takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan oraz Chiny.

Znamy biegle język rosyjski. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz zagranicznych Klientów, w tym w kontekście wsparcia działalności w Polsce czy reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych, karnych oraz gospodarczych.

Dbamy również o bezpieczeństwo i komfort polskich przedsiębiorców na wschodzie – pomagamy zrozumieć specyfikę rynków wschodnich i zabezpieczyć prawnie działających tam Klientów w różnych obszarach biznesu.

Dodatkowo współpracujemy z kancelariami świadczącymi usługi dla naszych zagranicznych Klientów w 14 krajach w Europie oraz USA.

Obszary

Spółki i prawo gospodarcze

 • wsparcie dla organów zarządzających i kadr menadżerskich
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej
 • organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • sporządzanie umów i kontraktów międzynarodowych
 • reprezentacja w sporach korporacyjnych
 • pozyskiwanie i obsługa dofinansowań (PFR, NCBiR i inne)
 • bieżące wsparcie biznesowe
 • prawo antymonopolowe
 • czyny nieuczciwej konkurencji
 • postępowania przed UOKiK
 • spory konsumenckie
 • zakładanie i likwidacja spółek
zamknij

Nieruchomości i prawo budowlane

 • obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa firm budowlanych
 • wsparcie dla zarządców nieruchomości
 • dochodzenie wierzytelności
  roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi
 • proces inwestycyjny
 • umowy najmu i dzierżawy
 • umowy o roboty budowlane
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • wsparcie w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości
 • służebności
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo pracy

 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji pracowniczej
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy o zachowaniu poufności
 • regulaminy pracy i akty wewnątrzzakładowe
 • negocjacje ze związkami zawodowymi
 • obsługa sporów pracowniczych
 • ustalenie stosunku pracy
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów prawa migracyjnego
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo migracyjne

 • legalizacja pobytu i pracy na terenie Polski
 • zezwolenia na pobyt i pracę
 • EU Blue Card
 • świadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 • delegowanie pracowników
 • umowy dla cudzoziemców
 • sprawy wizowe
Obszar specjalizacji:
zamknij

Compliance

 • audyt działalności przedsiębiorstwa
 • weryfikacja oraz opracowanie zasad reprezentacji
 • regulacje stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółkach
 • weryfikacja zgodności modelu biznesowego z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie kodeksów, polityk i regulaminów wewnętrznych
 • opracowywanie i wdrażanie procedur compliance
 • RODO i ochrona danych osobowych
Obszar specjalizacji:
zamknij

Projekty M&A

 • redagowanie oraz negocjowanie listów intencyjnych oraz NDA
 • przeprowadzenie due diligence i identyfikacja ryzyk
 • opracowywanie dokumentacji transakcyjnej
 • łączenia, przekształcenia i podziały spółek
 • obsługa wyodrębnienia i przeniesienia ZCP
 • nabycie udziałów lub akcji
 • zmiany kapitału zakładowego
 • badanie zamiaru koncentracji
 • negocjacje na każdym etapie przedsięwzięcia
Obszar specjalizacji:
zamknij

East Desk

 • Russian Desk
 • Ukrainian Desk
 • Belarusian Desk
 • obsługa klientów z Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Chin
 • wsparcie w Polsce i za granicą
 • prawo gospodarcze i obsługa międzynarodowych kontraktów handlowych
 • reprezentacja przed sądami w Polsce w ramach postępowania cywilnego i postępowania karnego
Obszar specjalizacji:
zamknij

British Desk

 • polskojęzyczni prawnicy w Wielkiej Brytanii
 • obsługa dla polskich firm na Wyspach Brytyjskich
 • wsparcie Polaków przebywających w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej
 • obsługa kontraktów polsko-brytyjskich
 • pomoc m.in. w sprawach gospodarczych, problemach pracowniczych, czy postępowaniach karnych
 • reprezentacja w postępowaniach ekstradycyjnych
 • opracowywanie dokumentacji w związku z planowanym Brexitem oraz wsparcie w zapewnieniu ciągłości współpracy z krajami UE
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo karne

 • karne gospodarcze, white-collar crimes
 • postępowania karnoskarbowe
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem
 • kompleksowe opracowanie i realizacja linii obrony
 • prowadzenie negocjacji z prokuraturą
 • udział postępowaniu sądowym i przygotowywanie pism procesowych
 • pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary lub kary łącznej
 • pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary
 • pomoc pokrzywdzonym
zamknij

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku
 • kontakty z dziećmi i władza rodzicielska
 • alimenty
 • umowy majątkowe małżeńskie, intercyza
 • zgoda sądowa na czynności prawne
 • obsługa spraw wynikających z zadłużenia małżonka
zamknij

Family Office

 • obsługa przedsiębiorstw rodzinnych
 • kompleksowe zarządzanie prywatnymi majątkami rodzinnymi
 • inwestycje w nieruchomości
 • inwestycje w dzieła sztuki, numizmaty lub inne przedmioty kolekcjonerskie
 • sprawy spadkowe
 • planowanie i wdrażanie sukcesji międzypokoleniowej
 • spory i procesy sądowe
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo farmaceutyczne i medyczne

 • opiniowanie i audyt działań w obrocie regulowanym
  wsparcie w kwestiach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
 • kwestie dot. odpowiedzialności podmiotów zarządzających w spółkach z sektora prawa farmaceutycznego i medycznego
 • sprawy dotyczące szkody wyrządzonej przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji, podrabianiem produktów i nieuczciwą reklamą
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniach z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego (m.in. pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu)
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo procesowe

 • analiza indywidualnej sytuacji klienta
 • opracowanie strategii procesowej
 • ocena ryzyka
 • wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania
zamknij

Prawo autorskie

 • umowy licencyjne i sublicencyjne
 • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • umowy dla twórców i artystów wykonawców
 • obsługa projektów IT
 • obsługa procesów wydawniczych
 • prowadzenie sporów prawnoautorskich
 • ochrona wizerunku
Obszar specjalizacji:
zamknij