+22 365 12 30

Privacy policy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka Prywatności

Please note that using the website does not involve collecting any of your personal data or other information. We currently do not use cookies. The website is only our showcase and a source of information about our activities. 
Full text of the Privacy Policy is currently available only in Polish.
Korzystanie ze strony www.tpaprocki.pl nie wiąże się ze zbieraniem jakichkolwiek Państwa danych osobowych lub innych informacji. Aktualnie nie korzystamy z plików cookies. Strona stanowi jedynie naszą wizytówkę i źródło informacji o naszych aktywnościach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym Regulaminem świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną oraz Polityką Prywatności .
§1 [Definicje]
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, w tym rodzaje i zakres Usług, warunki ich świadczenia tych Usług, tryb zgłaszania reklamacji, a także obowiązującą w Serwisie Politykę Prywatności.
2. Serwis – platforma internetowa udostępniona na rzecz Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.tpaprocki.pl
3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin.
4. Usługodawca – Tymoteusz Paprocki, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie, ul. Złota nr 71, lok. 4, 00-819 Warszawa, którego adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny) to kancelaria@tpaprocki.pl.
5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
§ 2 [Zasady świadczenia Usług]
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą skorzystania z przez Użytkownika z dowolnych Usług.
2. Przed skorzystaniem z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług przez Użytkownika odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Usługodawca umożliwia każdemu Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
4. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm., dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
5. Do należytego działania Serwisu wymagany jest dostęp do siedzi Internet, posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu (np. komputera, smartfona) oraz odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa odpowiadająca powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
6. Usługi mają charakter nieodpłatny. W ramach Usług Usługodawca udostępnia Użytkownikom Serwisu celem umożliwienia im zapoznania się z treściami przedstawianymi przez Usługodawcę w celu informowania o zakresie jego działalności i świadczonych przez niego usługach.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych usług w formach stosowanych w sieci Internet, z poszanowaniem obowiązujących go zasad etyki zawodowej.
8. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca wskazuje, że posiada tytuł zawodowy adwokata, przyznany w Polsce, nr wpisu w Rejestrze Adwokatów prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką – WAW/Adw/7816. Dla zawodu adwokata istnieją zasady etyki zawodowej regulowane uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej, dostępne na jej stronach internetowych (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeks Etyki Adwokata wraz z późniejszymi zmianami).
§ 3 [Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników]
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik nie może samodzielnie publikować jakichkolwiek treści w ramach Serwisu.
3. Użytkownik obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych osób.
4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
5. Użytkownik nie może kopiować ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, zdjęć, grafik (w tym logotypu Usługodawcy) lub innych materiałów udostępnionych w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
6. Użytkownik może dzielić się treściami udostępnianymi przez Usługodawcę w formie linku do danej treści opublikowanej w ramach Serwisu lub na zewnętrznych platformach, z których korzysta Usługodawca (Facebook, Linked.in).
7. Użytkownik nie może wykorzystywać treści udostępnianych w ramach Serwisu do działań o charakterze bezprawnym.
§ 4 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
W takim zakresie, w jakim jest to najdalej dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
2. niedostępność Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym przerwy w dostępie do Serwisu, uniemożliwiającej korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, konserwacją lub aktualizacją Serwisu lub jego serwerów;
3. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji udostępnionych w ramach Serwisu;
4. problemy techniczne związane z działaniem Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
§ 5 [Reklamacje]
1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu oraz świadczonych Usług mailowo na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kancelaria@tpaprocki.pl, opisując zaistniały problem i proponowane rozwiązanie.
2. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika i wyjaśnienia przedmiotu reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia Usługodawcy na adres jego poczty elektronicznej ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji przez Użytkownika.
4. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi informację o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.
§ 6 [Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych]
1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu – w szczególności w celu złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu („Reklamacja”) – takich jak imię, nazwisko, pseudonim czy adres poczty elektronicznej, jest dobrowolne. Usługodawca nie wymaga podawania przez Użytkowników jakichkolwiek danych, a zakres danych ujawnionych przez Użytkowników w ramach ew. Reklamacji czy kontaktu z Usługodawcą w innym celu zależy wyłącznie od decyzji i woli Użytkownika.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
3. Przestrzeganie zasad ochrony danych u Usługodawcy nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail kancelaria@tpaprocki.pl lub pisemnie na adres: Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Paprocki, ul. Złota nr 71, lok. 4, 00-819 Warszawa.
4. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu ewentualnego przyjęcia i rozpatrzenia Reklamacji lub w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi wobec nawiązanego z Usługodawcą z innego powodu kontaktu w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub działalnością Usługodawcy.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są do momentu: (1) w ciągu maksymalnie 6 lat od zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji – w zakresie danych osobowych udostępnionych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, (2) w ciągu maksymalnie 6 lat od skontaktowania się przez Użytkownika z Usługodawcą w innym celu – w zakresie danych osobowych udostępnionych na w ramach takiej komunikacji, albo (3) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych przez Użytkownika, którego dane dotyczą – w pozostałych przypadkach.
6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane być mogą również w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru takich danych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do:
a) cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas korzystania z Usług oraz Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, jednak może uniemożliwić rozpatrzenie Reklamacji lub udzielenie Użytkownikowi innej odpowiedzi przez Usługodawcę.
b) wniesienia sprzeciwu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika i niezwłocznie je usunie.
c) żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Użytkownika, w szczególności jeżeli: (1) Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, (2) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (3) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych, a sprzeciw został uznany za zasadny, (4) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności, jeżeli: (1) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, (2) Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; (3) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem
e) dostępu do swoich danych osobowych,
f) uzyskania kopii swoich danych osobowych,
g) sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
h) przenoszenia swoich danych osobowych.
10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone.
§ 7 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia ma zastosowanie.
2. Regulamin może zostać zmieniony z uwagi na zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany w funkcjonalności Serwisu.
3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie jakichkolwiek uprawnień przysługujących konsumentom.
4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z normami bezwzględnie obowiązującymi powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo znajdują te normy.
5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją ich polubownego zakończenia. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skorzystać z drogi reklamacyjnej, przed ewentualnym wystąpieniem na drogę sądową.