+22 365 12 30

Nowy katalog ulg na rozwój biznesu oraz na innowacje

W ramach szerokich zmian podatkowych określonych mianem ,,Polskiego Ładu’’, wprowadzono m.in. korzystny katalog ulg na innowacje oraz rozwój biznesu, które w przypadku prawidłowego wdrożenia w przedsiębiorstwie, mogą przynieść znaczne korzyści finansowe.

Wśród wprowadzonych ulg należy wyróżnić:
(i) ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
(ii) ulgę konsolidacyjną,
(iii) symultaniczną ulgę IP BOX (związana z komercjalizacją wynalazków), B+R (na badania i rozwój) i ulga na robotyzacje,
(iv) ulgę na prototyp,
(v) ulgę na CSR,
(vi) ulgę IPO,
(vii) ulgę prowzrostową,
(viii) ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Rozwiązania te mają sprzyjać wdrażaniu innowacji. Poniżej przedstawiamy skrótowy opis poszczególnych ulg, które mogą mieć zastosowanie w zakresie szerokiego spektrum profilów działalności polskich przedsiębiorstw.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga ma wesprzeć innowacyjność polskich przedsiębiorstw i będzie promować zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Mechanizm stanowi rozszerzenie dotychczasowej ulgi B+R.

Podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich – koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Warunkiem odliczenia będzie poświęcenie przez danego pracownika co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu.

Można wskazać, iż ulga jest w szczególności interesująca dla centrów badawczo – rozwojowych, niemniej jednak biorąc pod uwagę atrakcyjności rzeczonych przepisów – podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z ulgi B+R ze względu na rozliczną stratę bądź zbyt niski dochód teraz mogą wrócić do kalkulacji ulgi, gdyż może to okazać się opłacalne z perspektywy odliczeń składek dla pracowników innowacyjnych.

Ulga konsolidacyjna

Ta ulga jest adresowana do tych podatników, którzy zamierzają dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych. Chodzi o nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych działających na tych rynkach, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub ich działalność może być racjonalnie uznana za działalność, która wspiera działalność podatnika.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki z o.o. lub akcyjnej, miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000,00 zł.

Do takich „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej podlegałyby zaliczeniu wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe lub skarbowe.

Do wydatków takich nie podlegałaby jednak zaliczeniu cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Z ulgi skorzysta podatnik, który przez okres minimum 2 lat prowadzi daną działalność gospodarczą, podobnie jak spółka, w której nabywa udziały. Nie będą to zatem podmioty utworzone ad hoc dla skorzystania z ulgi, ale podmioty, które już posiadają pewną pozycję na danym rynku.

Jednocześnie z ulgi nie będą korzystać podmioty powiązane, które często wchodzą w skład grup kapitałowych. W ich przypadku transakcje nabywania i zbywania udziałów i akcji wewnątrz takiej grupy nie realizują wskazanego celu ulgi (wsparcie ekspansji gospodarczej na nowych rynkach), a stosunkowo często są przeprowadzane w celach optymalizacji zobowiązań podatkowych grupy.

Symultaniczna ulga IP BOX (związana z komercjalizacją wynalazków), B+R (na badania i rozwój) i ulga na robotyzacje 

W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R. Zatem podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie będzie musiał na koniec roku podatkowego wybierać między dwoma „wykluczającymi się” preferencjami.

Proponowana zmiana umożliwi bowiem ich symultaniczne stosowanie.

Celem wprowadzanej ulgi na robotyzacje jest zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Rozwiązanie dotyczy podatników CIT i PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Ulga na prototyp

Ulga ta stanowi zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, będące rezultatem prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Obniży to koszty wytworzenia prototypu i ułatwi wdrożenie wynalazku do produkcji.

Rozwiązanie to skierowane jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i obejmie koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu.

Ustawa wdrażająca tę ulgę, wprowadza także definicje ,,produkcji próbnej nowego produktu’’ oraz ,,wprowadzenie na rynek nowego produktu’’, a także katalogi: kosztów produkcji próbnej oraz kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Dzięki ww. definicjom i katalogom można łatwiej określić wymogi dla poszczególnych rozwiązań, w celu zakwalifikowania swojej działalności do omawianej ulgi.

Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozwiązanie dotyczy podatników CIT i PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Ulga na CSR (sponsoringowa) 

Nowe rozwiązanie, jakim jest ulga CSR, tj. ulga sponsoringowa, co do zasady jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców. To zachęta podatkowa na inwestycje w kulturę, sport, naukę i szkolnictwo wyższe.

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wyżej wymienione obszary działalności.

Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Zgodnie z założeniami ustawy, przedsiębiorca łącznie w podatku dochodowym rozliczy 150% poniesionego kosztu.

Ulga IPO

W ustawie przyjęto rozwiązania, których celem jest wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną, określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z ulgi mogą skorzystać spółki akcyjne, które są polskimi rezydentami podatkowymi, nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Z ulgi można skorzystać tylko raz, jest ona bowiem skierowana do spółek nienotowanych wcześniej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Każda strategia poszukiwania dodatkowych środków na rozwój firmy wymaga poniesienia kosztów związanych z m.in. przygotowaniem i przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, zatrudnieniem maklera i kancelarii przygotowującej prospekt czy działaniami marketingowymi. Wydatki związane z IPO umożliwią uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, w tym na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50.000,00 zł bez uwzględnienia podatku VAT. Efektem tego jest zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie biznesu i zwiększenie skali prowadzonej działalności.

Ulga prowzrostowa

Proponowana ulga skierowana jest zarówno do przedsiębiorców osób fizycznych, jak i do osób prawnych.

Ulga zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (w tym nieoferowanych dotychczas przez podatnika do sprzedaży), jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów w przypadku produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (rynku zbytu).

Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł.

Celem wprowadzanej ulgi jest umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

Ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat.

Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250.000,00 zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami z naszej Kancelarii w celu omówienia możliwości wdrożenia poszczególnych ulg w Państwa przedsiębiorstwie.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji