+22 365 12 30

Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka Prywatności

Strona stanowi naszą wizytówkę i źródło informacji o naszych aktywnościach. Korzystamy jednak z plików cookies w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym Regulaminem świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną oraz Polityką Prywatności.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie były dla Państwa jasne, prosimy o bezpośredni kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności.

 

§ 1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, w tym rodzaje i zakres Usług, warunki ich świadczenia tych Usług, tryb zgłaszania reklamacji, a także obowiązującą w Serwisie Politykę Prywatności.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Serwis – platforma internetowa udostępniona na rzecz Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.tpaprocki.pl
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin.
 5. Usługodawca – Paprocki Wojciechowski Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 71 lok. 4,00-819 Warszawa, NIP: 5272992343, REGON: 521433744, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000957345, którego adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny) to: kancelaria@tpaprocki.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2 [Postanowienia ogólne. Zasady świadczenia Usług]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą skorzystania z przez Użytkownika z dowolnych Usług.
 2. Przed skorzystaniem z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług przez Użytkownika odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia każdemu Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm., dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 5. Do należytego działania Serwisu wymagany jest dostęp do siedzi Internet, posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu (np. komputera, smartfona) oraz odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa odpowiadająca powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
 6. Usługi mają charakter nieodpłatny. W ramach Usług Usługodawca udostępnia Użytkownikom Serwis celem umożliwienia im zapoznania się z treściami przedstawianymi przez Usługodawcę w celu informowania o zakresie jego działalności i świadczonych przez niego usługach, a także w celu umożliwienia skontaktowania się z Usługodawcą.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych usług w formach stosowanych w sieci Internet, z poszanowaniem obowiązujących go zasad etyki zawodowej.
 8. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca wskazuje, że posiada tytuł zawodowy adwokata, przyznany w Polsce, nr wpisu w Rejestrze Adwokatów prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką – WAW/Adw/7816. Dla zawodu adwokata istnieją zasady etyki zawodowej regulowane uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej, dostępne na jej stronach internetowych (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeks Etyki Adwokata wraz z późniejszymi zmianami).

 

§ 3 [Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik nie może samodzielnie publikować jakichkolwiek treści w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych osób.
 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 5. Użytkownik nie może kopiować ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, zdjęć, grafik (w tym logotypu Usługodawcy) lub innych materiałów udostępnionych w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Użytkownik może dzielić się treściami udostępnianymi przez Usługodawcę w formie linku do danej treści opublikowanej w ramach Serwisu lub na zewnętrznych platformach, z których korzysta Usługodawca (np. Facebook, Linked.in, serwisy blogowe), przy czym Użytkownik zobowiązany jest oznaczyć wówczas źródło treści poprzez umieszczenie odniesienia do strony w Serwisie, gdzie treść została pierwotnie opublikowana.
 7. Użytkownik nie może wykorzystywać treści udostępnianych w ramach Serwisu do działań o charakterze bezprawnym.

 

§ 4 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

W takim zakresie, w jakim jest to najdalej dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. niedostępność Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym przerwy w dostępie do Serwisu, uniemożliwiającej korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, konserwacją lub aktualizacją Serwisu lub jego serwerów;
 3. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji udostępnionych w ramach Serwisu;
 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
 5. problemy techniczne związane z działaniem Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 

§ 5 [Reklamacje]

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu oraz świadczonych Usług mailowo na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kancelaria@tpaprocki.pl, opisując zaistniały problem i proponowane rozwiązanie.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać: (1) swoje dane identyfikacyjne umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, (2) wskazać przedmiot reklamacji oraz (3) wyjaśnić okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika i wyjaśnienia przedmiotu reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia Usługodawcy na adres jego poczty elektronicznej ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji przez Użytkownika.
 5. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi informację o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.

 

§ 6 [Ciasteczka]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików cookies w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. W danych cookies mogą znaleźć się również dane identyfikacyjne urządzeń końcowych, które będą służyły jedynie do celów statystycznych oraz bezpieczeństwa. Pliki cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi Użytkowników. Informacje zapisane w pliku ciasteczek serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera i skorzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do wykorzystywania ciasteczek i może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wykorzystując do tego celu ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych Usług.
 3. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów. Niektóre pliki cookies są generowane na podstawie czynności wykonywanych przez Użytkownika w celu przekazania informacji o fakcie wykonania tej czynności do aplikacji. Partnerzy mogą zamieszczać w Serwisie pliki cookies w celach gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o Użytkownikach Serwisu.
 4. Serwis wykorzystuje ciasteczka z następującymi funkcjonalnościami:
  1. ciasteczka statystyczno-analityczne,
  2. ciasteczka związane z funkcjonowaniem Serwisu,
  3. ciasteczka w których przechowywane są informacje umożliwiające zmianę zachowania lub wyglądu witryny Serwisu, które dotyczą wersji językowej czy miejsca, w którym się znajduje Użytkownik,
  4. ciasteczka zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa działania Serwisu (potwierdzenie, że Użytkownik nie jest botem),
  5. ciasteczka zawierające informację o tym, że Użytkownik zaakceptował korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu, co pozwala na uniknięcie ponawiania zgody na wykorzystywanie w ramach Serwisu plików cookie przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie
  6. ciasteczka, które pomagają Usługodawcy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Narzędzie to może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny przez Użytkownika. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
  7. ciasteczka, które służą do rozróżniania Użytkowników,
  8. ciasteczka używane w celach marketingowych.
 5. Serwis wykorzystuje następujące ciasteczka:
  1. acf – Advanced Custom Fields – służące dostarczaniu funkcji między stronami
  2. cookielawinfo-checkbox-* – zawierające wiadomość o tym, czy informacja o Polityce Prywatności została zaakceptowana oraz w jakim zakresie
  3. CookieLawInfoConsent – zawierające wiadomość o tym, czy informacja o Polityce Prywatności została zaakceptowana oraz w jakim zakresie
  4. „viewed_cookie_policy” – zawierające wiadomość o tym, czy informacja o Polityce Prywatności została wyświetlona
  5. wp-settings-* – standardowe ciasteczka systemu WordPress (silnik Serwisu), przechowujące preferencje użytkownika dotyczące Serwisu
  6. wp-settings-time-* – ciasteczka systemu WordPress (silnik Serwisu), przechowujące preferencje użytkownika dotyczące Serwisu
  7. wordpress_test_cookie – ciasteczka weryfikujące, czy możliwe jest umieszczanie ciasteczek
  8. wordpress_logged_in_* – ciasteczka weryfikujące zachowanie zalogowanych Użytkowników, z uwagi na funkcjonalność Serwisu nie są one dostępne dla Użytkowników odwiedzających Serwis i podmiotów trzecich,
  9. ppl_language – ciasteczka funkcjonalności Polulagn zawierające zapis preferencji językowych
  10. _lscache_vary – ciasteczka funkcjonalności Litespeed, zapobiegające zapisywaniu stron podręcznie
  11. wfwaf-authcookie – ciasteczka funkcjonalności Wordfence weryfikujące, czy Użytkownik jest zalogowany, z uwagi na funkcjonalność Serwisu nie są one dostępne dla Użytkowników odwiedzających Serwis i podmiotów trzecich,
  12. Google Maps API – ciasteczka funkcjonalności dostarczanych przez Google w celach marketingowych oraz statystycznych, przechowujące dane użytkownika, zbierające adres IP użytkownika i lokalizację użytkownika. Ciasteczka te dostarczane są przez zewnętrznego dostawcę usług.
 6. Szczegółowy opis funkcjonalności ww. ciasteczek wraz z danymi technicznymi dostępny jest za pośrednictwem portalu https://cookiedatabase.org.
 7. W celu monitorowania Serwisu Usługodawca może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

§ 7 [Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych]

 1. Podanie przez Użytkownika danych w ramach korzystania z Serwisu – takich jak adres IP wraz z lokalizacją lokalizacja czy dane zbierane przez ciasteczka, o których mowa w § 6, a także danych osobowych podawanych w celu złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu („Reklamacja”) – takich jak imię, nazwisko, pseudonim czy adres poczty elektronicznej, jest dobrowolne. Usługodawca nie wymaga podawania przez Użytkowników jakichkolwiek danych, a zakres danych ujawnionych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu, ew. Reklamacji czy kontaktu z Usługodawcą w innym celu zależy wyłącznie od decyzji i woli Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
 3. W sprawie przestrzegania zasad ochrony danych u Usługodawcy można skontaktować się poprzez adres e-mail kancelaria@tpaprocki.pl lub pisemnie na adres: Paprocki Wojciechowski Adwokaci sp. p., ul. Złota nr 71, lok. 4, 00-819 Warszawa.
 4. Usługodawca zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania oraz dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi. Usługodawca zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub ich wykorzystaniem.
 5. Usługodawca podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników:
  1. na podstawie plików cookies, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie takich plików – w celach statystycznych i marketingowych, bez ustalania tożsamości Użytkownika oraz w sposób niepozwalający na identyfikację Użytkownika czy nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, na zasadach wynikających z rozwiązań technicznych dostarczanych przez dostawcę plików cookies,
  2. w przypadku podania danych w toku postepowania reklamacyjnego przez Użytkownika – wyłącznie w celu ewentualnego przyjęcia i rozpatrzenia Reklamacji lub w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi wobec nawiązanego z Usługodawcą z innego powodu kontaktu w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub działalnością Usługodawcy,
  3. w przypadku nawiązania kontaktu przez Użytkownika z Usługodawcą za pośrednictwem strony – w celu kontaktu z Użytkownikiem po wystosowaniu przez Użytkownika prośby o kontakt ze strony Usługodawcy, przy czym dla świadczenia ewentualnych usług doradztwa prawnego lub innych usług niż opisane w niniejszym regulaminie konieczne jest zawarcie odrębnej umowy z Usługodawcą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w doprecyzowanym tam zakresie.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach wskazanych powyżej stanowi: (1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli udzielono należytej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych), (2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika niezbędne jest do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą) oraz (3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie rozpatrywanych reklamacji oraz świadczenia usług w ramach Serwisu w związku z rozwiązaniami technicznymi Serwisu).
 8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są do momentu: (1) w ciągu maksymalnie 3 lat od zgłoszenia przez Użytkownika Reklamacji – w zakresie danych osobowych udostępnionych na potrzeby rozpatrzenia Reklamacji, (2) w ciągu maksymalnie 3 lat od skontaktowania się przez Użytkownika z Usługodawcą w innym celu – w zakresie danych osobowych udostępnionych na w ramach takiej komunikacji, albo (3) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych przez Użytkownika lub zgłoszenia przez Użytkownika, którego dane dotyczą, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, którego dane dotyczą – w pozostałych przypadkach.
 9. Usługodawca przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 10. Dane osobowe Użytkowników przechowywane być mogą w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych Serwisu w zakresie niezbędnym dla zapewnienia należytego działania Serwisu w sposób niebezpośredni oraz nie w celu ich przetwarzania (nadanie dostępu do zaplecza Serwisu, który zawiera jednocześnie funkcjonalnie dostęp do określonych baz danych), a także innym podmiotom upoważnionym do odbioru takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do:
  1. cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas korzystania z Usług oraz Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, jednak może uniemożliwić dalsze korzystanie z niektórych Usług w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  2. wniesienia sprzeciwu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika i niezwłocznie je usunie.
  3. żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Użytkownika, w szczególności jeżeli: (1) Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, (2) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (3) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych, a sprzeciw został uznany za zasadny, (4) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności jeżeli: (1) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, (2) Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; (3) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem
  5. dostępu do swoich danych osobowych,
  6. uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  7. sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
  8. przenoszenia swoich danych osobowych,
  9. uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania swoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania tych danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku ewentualnym z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie w jakim Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika  o tych kwestiach na mocy obowiązujących przepisów.
 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone.

 

§ 8 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia ma zastosowanie.
 2. Regulamin może zostać zmieniony z uwagi na zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany w funkcjonalności Serwisu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie jakichkolwiek uprawnień przysługujących konsumentom.
 4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z normami bezwzględnie obowiązującymi powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo znajdują te normy.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją ich polubownego zakończenia. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skorzystać z drogi reklamacyjnej, przed ewentualnym wystąpieniem na drogę sądową.

Data publikacji: 2.09.2022