+22 365 12 30

Sposób wykorzystania pojazdu mechanicznego prowadzący do powstania szkody a odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2022 roku, w sprawie o sygnaturze akt III CZP 7/22 rozpatrywał zagadnienie prawne wniesione przez Rzecznika Finansowego, którego przedmiotem była kwestia czy w świetle art. 436 k.c. w związku z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone przez wielofunkcyjny pojazd mechaniczny, niezależnie od sposobu wykorzystywania tego pojazdu w chwili wyrządzenia szkody.

Sąd Najwyższy rozpatrując przedstawione zagadnienie prawne podjął uchwałę, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.).

Sąd Najwyższy w swojej uchwale stwierdził, że zgodnie z art. 822 § 1 k.c. i art. 9 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju ubezpieczenia, toteż ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone przez wielofunkcyjny pojazd mechaniczny, niezależnie od sposobu wykorzystywania tego pojazdu w chwili wyrządzenia szkody. W konkluzji, zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez wielofunkcyjny pojazd mechaniczny, niezależnie od tego, czy pojazd był wykorzystywany w sposób, w jaki został przeznaczony, czy też w inny sposób – tj. również za szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej.

Uchwała ta ma istotne znaczenie dla osób posiadających wielofunkcyjne pojazdy mechaniczne, ponieważ oznacza, że ich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez te pojazdy niezależnie od tego, w jaki sposób są one wykorzystywane, obejmując swym zakresem również szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w tym pojeździe nawet wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej. Oznacza to, że osoby posiadające takie pojazdy mogą mieć pewność, że ich ubezpieczenie będzie chronić je przed odpowiedzialnością cywilną również za szkody wyrządzone przez te pojazdy, niezależnie czy pełniły one w chwili szkody funkcję komunikacyjną, czy też nie.

Adrian Kwiatkowski, aplikant adwokacki, Paprocki Wojciechowski Adwokaci sp. p.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji