+22 365 12 30

Polski Ład a możliwość rozliczenia przez członka zarządu dochodów bez składki zdrowotnej

Dotychczas członkowie zarządu, którzy otrzymywali wynagrodzenie na podstawie uchwały wspólników powołującej ich do pełnienia tej funkcji, nie byli zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS.

Od początku roku takich członków zarządu czeka jednak 9-procentowa składka zdrowotna. Składkę należy liczyć od wynagrodzenia brutto, nie można odliczyć jej od podatku. Oznacza to, że od stycznia pensje członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie na podstawie powołania mogą być efektywnie mniejsze. Składkę potrąca spółka. Musi ona też zgłosić członków swojego zarządu do ZUS.

Zmiany te są niekorzystne dla osób, które dotychczas otrzymywały wynagrodzenie na podstawie powołania. Nie dziwi więc, że wiele osób szuka rozwiązań pozwalających na uniknięcie zapłaty takich dodatkowych obciążeń.

W sieci pojawiło się wiele opinii, wedle których można to w prosty sposób zrobić poprzez wprowadzenie tzw. powtarzających się świadczeń wspólnika na rzecz spółki w spółkach kapitałowych. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach, wobec czego z rezerwą podejść należy do niektórych proponowanych tutaj rozwiązań. Pamiętać należy także, że rozwiązanie to zastosowane może być tylko przez taki członków zarządu, którzy są jednoczenie wspólnikami.

Zgodnie z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Do tej pory ZUS nie kwestionował, że takie wynagrodzenie dla wspólnika jest nieoskładkowane. Traktowane jest ono bowiem jako przychód z innych źródeł. Podobne podejście co do kwalifikacji takiego wynagrodzenia reprezentował także Urząd Skarbowy.

Dla możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania niezbędne są jednak stosowne zapisy w umowie spółki.

Trzeba mieć także na uwadze, że przepis ten w praktyce był dotychczas rzadko stosowany, a w literaturze prawniczej zarysowały się rozbieżności co do interpretacji pojęcia „świadczenia niepieniężne”.

Pierwszy pogląd przyjmuje szerokie rozumienie owego pojęcia, zaliczając tu, prócz klasycznych świadczeń niepieniężnych, możliwość świadczenia usług, wykonywanie dzieł i ogólnie zobowiązań niemających charakteru powrotnego. Drugie stanowisko opowiada się za bardziej restryktywną wykładnią tego określenia i uznaje, iż spełniane przez wspólnika świadczenia powinny mieć charakter stricte niepieniężny. Dlatego odpowiednie skonstruowanie zapisów umowy spółki oraz wskazanie świadczeń mogą być tutaj kluczowe.

Należy też pamiętać, że nie zawsze zmiana rozliczeń będzie się opłacać, dużo zależy bowiem od dochodów wspólnika i zysków osiąganych przez spółkę.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu przygotowania odpowiednich symulacji oraz przeprowadzenia kompleksowej procedury zmiany zapisów umowy spółki dla uzyskania optymalnych rozwiązań w kontekście nowych przepisów dotyczących wynagrodzenia członków zarządu.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji